Nasze aktualności

,,JESTEM W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ” PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 IM. DOROTY GELLNER W LIPNIE (zobacz więcej)

...........................................................................................................................................................................................

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI


L.p.

Zadanie

Forma

Odpowiedzialny

Termin

1

1. Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo, -dydaktycznej: statut, programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady oddziałowej, inne zajęcia , zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych .

Zebranie grupowe

Wychowawczynie grup i dyrektor.

Wrzesień


2

2. Podsumowanie diagnozy wstępnej. Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badańi , kierunki do dalszej pracy.

------//--------

-----///-----

Listopad


3

3. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze.

-------//------

-----///------

Luty


4

4. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej wraz z omówieniem pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego.

-----//-------------///------

Czerwiec


5

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.

Udzielanie informacji o możliwościach działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych - określenie jednolitych działań .

Porady specjalistów, konsultacje ze specjalistami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Kontakty indywidualne z rodzicami

Wszyscy nauczyciele , specjaliści do udzielania konsultacji i porad.

Cały rok szkolny

6

Prezentowanie aktualnych tematów , zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń.

Wystawa prac dziecięcych, gazetki dla rodziców, ulotki, aktualizacja strony internetowej.

Przekaz informacji

Wychowawczynie grup, dyrektor,

zespół ds. promocji

Cały rok szkolny


7

Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci

Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmocnienie więzi.

Zajęcia pokazowe.

Wychowawczynie grup.

W miarę potrzeb

8

Pomoc w organizacji uroczystości , poczęstunek i inne działania wynikające z potrzeb.

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez , przygotowanie dzieci do udziału w konkursach itp.

Rady oddziałowe

nauczyciele grup

W miarę potrzeb

9

Przeprowadzenie warsztatów skutecznej komunikacji rodzic-dziecko-nauczyciel

wyznaczanie granic.


Wspiranie rodziców

Dyrektor, nauczyciel, terapeuta,

psycholog,

Grudzień


10

Podsumowanie współpracy z rodzicami, wyniki, wnioski.

Sprawozdanie

Dyrektor, przewodni-czący rady rodziców.

Czerwiec


11

Konkursy , kiermasz, wycieczki, teatrzyki,

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Zespół ds. promocji, dyrektor, rada rodziców

W miarę potrzeb

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA ZE ŚRODOWISKIEM


 • Władze lokalne - Urząd Miasta w Lipnie

 • Spotkanie z Patronką Przedszkola

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Lipnie

 • Współpraca z psychologiem na życzenie rodziców

 • Spotkanie z policjantem w przedszkolu

 • Spotkanie z aktorem – teatr w przedszkolu

 • Spotkanie z ratownikiem na basenie - MOSiR

 • Spotkanie z lekarzem w przedszkolu

 • Współpraca z Biblioteką Miejską w Lipnie

 • Współpraca z Miejskim Centrum Kulturalnym

 • Udział w uroczystości ,, Kubusia Puchatka”

 • Udział w spartakiadzie sportowej

 • Udział dzieci w proponowanych konkursach

 • Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 w Lipnie

 • Wycieczki do zakładów punktów usługowych ( np. Bank, ...)

 • Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej w Lipnie

 • Udział dzieci w wycieczce autokarowej do Teatru , Heppy Parku.

 • Organizacja zbiórki słodyczy lub książek ,, Paczka dla potrzebujących”

 • Przy współpracy z rodzicami przystąpienie do programu ogólnopolskiego ,, Mamo, tato wolę wodę” i ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

 • Współpraca z Sanepidem ,, Program Czyste powietrze wokół nas”

 • Współpraca z Rodzicami ,, Poczytaj nam mamo w przedszkolu”

...............................................................................................................................................................................................................................

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 3 w Lipnie

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Statut Przedszkola nr 3 w Lipnie

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości . Dążymy do tego , aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców .Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne . Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju , do bycia samodzielnym , i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Placówka zlokalizowana jest na obrzeżach miasta. Mieści się w wolno stojącym, parterowym budynku. Ogród przedszkolny jest duży zielony oraz jest wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy, mieszane wiekowo (dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie),

Przedszkole zatrudnia 10 pracowników, w tym 4 nauczycieli (w tym dyrektor) i 6 pracowników administracji i obsługi.

 

BAZA PRZEDSZKOLA:

Placówka posiada 2 sale dydaktyczne (wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy).

Ogród przedszkolny bogaty w ozdobne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu.

Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik książki, itp.

 

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki.

Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zajęć, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Dziecko jest:

· Ciekawe świata

· Ufne w stosunku do nauczycieli

· Radosne

· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

· Uczciwe i prawdomówne

· Odpowiedzialne i obowiązkowe

· Kulturalne i tolerancyjne,

· Świadome zagrożeń,

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

Wykazuje:

· Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

· Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

· Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości

· Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),

· Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi),

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

· Wszechstronny rozwój dziecka,

· Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

· Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

· Wspieranie rodziców celem osiągnięć przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole

· Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

· Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

· Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

· Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

· Zebrania grupowe,

· Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

· Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Dzień Babci i Dziadka, itp.

· Konkursy, wycieczki,

· Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych,

 

WSPÓPŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

 

Celem współpracy z instytucjami jest:

· Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

· Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,

· Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

· zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

 

Współpracujemy z :

 

Komenda Powiatowa Policji

Państwowa Straż Pożarna

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lipnie

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejskie Centrum Kulturalne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Powiatowy Urząd Pracy

Urząd Miasta Lipno

Teatr ART-RE w Krakowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

 

 

Najważniejszym zadaniem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 

Nasze motto „ Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
...................................................................................................................................................................................................................

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

 

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) opieki i ochrony;

6)poszanowania własności;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby;

 

W Przedszkolu Miejskim nr 3 wychowanek ma prawo do:

 

 • zdrowego jedzenia,

 • zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości,

 • zaspokojenia potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji,

 • badania i odkrywania,

 • kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw,

 • rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych,

 • decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań,

 • poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji.

 

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

 

 • nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej,

 • przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie,

 • zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne,

 • nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty,

 • po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

 • umieć dzielić się z kolegami zabawkami,

 • szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

 • nie przeszkadzać odpoczywającym

 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dlaczego wychowanie przedszkolne jest tak ważne?

Okazuje się, że :

 

 1. Zdolności intelektualne człowieka kształtują się przede wszystkim w pierwszych latach życia;
 2. Wczesna edukacja przedszkolna jest najskuteczniejszą metodą wyrównywania szans edukacyjnych;
 3. Umiejętności, które małe dzieci nabywają w przedszkolu owocują w szkole lepszymi wynikami;
 4. Zajęcia w grupie przedszkolnej pomagają w rozwijaniu dojrzałości emocjonalnej, uczą pokonywania niepowodzeń, rozwijają samodzielność, wpływają na właściwe kształtowanie relacji z innymi ludźmi;
 5. W przedszkolu, w trakcie zabawy w grupie , dzieci intensywnie uczą się i zdobywają nowe sprawności;
 6. Nauczyciel przedszkola ma okazję do profesjonalnej obserwacji wychowanka, ewentualnego zauważenia niepokojących objawów i w efekcie korygowania zaburzonych funkcji dziecka.

 

Biorąc pod uwagę ww. aspekty uznano, że inwestowanie w edukację przedszkolną jest krokiem w stronę lepiej wykształconego społeczeństwa.

 

 

 

Oceniając gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego trzeba uwzględnić rozwój wszystkich sfer, tzn. umysłowej, emocjonalnej, społecznej i motorycznej.

 

Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej

 

 1. Powinno znać :

- swoje imię i nazwisko;
- adres zamieszkania;
- imiona rodziców;
- nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują;
- nazwy dni tygodnia, pór roku;

 

2. Powinno umieć :

- prawidłowo trzymać ołówek ( pomiędzy palcami : wskazującym, środkowym i kciukiem);
- posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką ( prawą lub lewą);
- kolorować obrazek bez wychodzenia za linię;
- narysować postać człowieka z zachowaniem odpowiednich proporcji;
- poprawnie odwzorować kształty geometryczne, szlaczki literopodobne;
- lepić z plasteliny, masy solnej …;
- ciąć nożyczkami wzdłuż wyznaczonej linii prostej, falistej i łamanej;
- sprawnie wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne np. skakać na jednej nodze, rzucać        i łapać piłkę;
- samodzielnie się rozbierać i ubierać;
- zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki;
- odróżniać prawą i lewą stronę ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko;
- wymienić kilka różnic w dwu podobnych do siebie przedmiotach lub obrazach;
- grupować przedmioty według barwy, kształtu, wielkości itp.;
- sortować znane przedmioty lub ich obrazki według określonej kategorii  np. : owoc, zwierzęta, zabawki;
- wybrać takie same obrazki, litery, wyrazy;
- złożyć w całość widokówkę pociętą na kilka części;
- dobrać w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej, np. krowa- mleko, liść- drzewo;
- odróżniać dźwięki różnych pojazdów, instrumentów, odgłosy zwierząt;
- odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego, np. ( - . - . ), ( - - - - );
- dokonać analizy ( podzielić wyraz na sylaby), np. lo – ko –mo - ty - wa;
- dokonać syntezy ( złożyć w całość) wyraz wypowiedziany sylabami;
- wyróżnić głoskę ( zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu;
- zróżnicować wyrazy dźwiękopodobne, np. : bułka-półka, Tomek- domek;
- swobodnie liczyć do 10 także wspak;
- policzyć elementy w zbiorze i powiedzieć, ile ich jest;
- dodawać i odejmować na konkretach, np. : patyczkach lub palcach do 10;
- porównać ze sobą dwa zbiory, powiedzieć gdzie jest więcej, a gdzie mniej;
- opowiedzieć, co przedstawia dany obrazek;
- poprawnie wymawiać wszystkie głoski oraz dłuższe wyrazy, np. : hipopotamy, kaloryfer;
- budować zdania poprawne pod względem gramatycznym;
- przez dłuższą chwilę skupić się na słuchaniu opowiadania, bajki lub muzyki;
- zapamiętać teksty krótkich wierszyków i piosenek;
- zgodnie bawić się w grupie, zaczekać na swoją kolej;
- doprowadzić rozpoczętą pracę lub zabawę do końca;
- posprzątać po sobie po zakończeniu  pracy lub zabawy;
- podporządkować się poleceniom;
- wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego;
- bez problemu rozstać się z rodzicami lub opiekunami;
- łatwo nawiązać kontakt z dorosłymi i rówieśnikami.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wyrabianie obowiązku i odpowiedzialności u dzieci

 

Na pewno każdy z Rodziców chce aby jego dziecko było pilne i odpowiedzialne, gdy pójdzie do szkoły. Należy zacząć już teraz przydzielać mu drobne obowiązki i dopilnować by sumiennie je wypełniało.

Przy podejmowaniu decyzji jakie obowiązki przydzielać swojemu maluchowi, zastanów się:

 • Czy dziecko dobrze rozumie, czego od niego oczekujesz? Jeśli np. chcesz nauczyć ścielić łóżko, zróbcie na początek razem, by nauczyło się prawidłowo układać pościel. Wkrótce okaże się że, to łatwe i dziecko samo świetnie poradzi sobie z tym zadaniem.

 • Czy ma dość siły by wykonać zadanie? Dziecko może np. sobie świetnie poradzić z rozwieszaniem drobnych części prania, np. bielizny, skarpetek... Przy okazji ćwiczy umiejętność sortowania przedmiotów. Ale z rozwieszaniem pościeli sobie nie poradzi, przekracza to jego możliwości. Nie przeniesie też prania z miską.

 • Zapytaj dziecko, co chciałoby robić. Może dziecko marzy o pomaganiu w przyrządzaniu posiłku, albo odkurzaniu pokoju, bo te czynności kojarzą mu się z dorosłością.

 • Nie dopuść, by dziecko znudziło się obowiązkiem. Gdy zauważysz pierwsze oznaki znudzenia uatrakcyjnij zajęcia, dodając do nich nowe elementy. W miarę jak radzi sobie z wykonywanym zadaniem, powierzaj mu inne, bardziej ambitne.

 • Dbaj o motywację malucha. Niech wypełnianie obowiązku kojarzy mu się z przyjemnym finałem-np. pochwałą przy całej rodziny lub przyjaciół, rosnącym zaufaniem rodziców, ulubioną zabawą.

 • Nie oczekuj od dziecka perfekcji. Nie strofuj go, że nie wykonało swojej pracy idealnie. Doceń i pochwal jego wysiłek ,, robisz to znakomicie”.

Nauczyciele grupy młodszej.