Nasza Rada Rodziców

 


Nr Konta Rady Rodziców : 92954200082001000037400001 BSRegulamin Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie

  • Podstawa prawna: art. 83 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

  • Statut Przedszkola Miejskiego nr 3 w lipnie

Postanowienia ogólne

&1

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie.

Stanowi reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie.

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców.

&2

Rada Rodziców jest organem przedszkola mającym na celu:

1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem

2. Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i władzami najbliższego środowiska przedszkola.

3. Przedstawianie nauczycielom i władzom oświatowym opinii rodziców we współpracy z dyrektorem przedszkola.

4. Finansowe wsparcie przedszkola

Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w &2 ust I pkt 1-4.

Do zadań tych należy :

- współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i Przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

- uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podniesienia jakości pracy w placówce i zaspokojenia potrzeb dzieci,

- prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności finansowej rady,

- Rada Rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola,

- opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, planowanie wydatków ze środków rady rodziców.

Kompetencje Rady Rodziców

&3

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

Uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

1. Programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowanym do dzieci , nauczycieli i  rodziców,

2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.Skład i struktura Rady Rodziców

&4

W skład rad rodziców wchodzą :

Po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  w tajnych wyborach na zebraniu rodziców wychowanków danej grupy w przedszkolu.

W wyborach o których mowa wyżej, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Każdorazowo powołuje się komisję skrutacyjną.

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców.

Rada Rodziców na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera:

– przewodniczącego

– skarbnika

- sekretarza

–komisję rewizyjną

1.W ramach sekretarza Rady może być inna osoba wyznaczona przez rodziców.

2.Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się ze swoich obowiązków mogą być odwołani przez zebranie Rady Rodziców

3. Na miejsce odwołanych członków wybierani są nowi.

Do zadań Rady Rodziców należy:

• Zwoływanie zebrań Rady Rodziców. Częstotliwość zebrań ustala się wg potrzeb,

Kierowanie całokształtem prac rady,

Kierowanie działalnością finansową,

Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców.Zasady działalności finansowej

&5

1.Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek Rady Rodziców,

2.Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogółu rodziców,

3.Rodzice indywidualnie mogą zadeklarować wyższe składki od ustalonej,

4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w całości lub ratach do końca roku kalendarzowego,

5. Wpłaty przyjmowane są na druki KP i wpłacane na konto nr 92954200082001000037400001 Bank Spółdzielczy w Lipnie przez skarbnika.

6. Fundusze rady Rodziców mogą być powiększone o wpłaty z innych źródeł, np: od sponsorów i inne.

7.Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

• zakup upominków

• zakup zabawek, pomocy dydaktycznych dla dzieci

• opłacenie kina, teatrzyku, wycieczki,

8.Rada Rodziców dysponuje funduszami,

9. Działalność Rady Rodziców oraz gospodarkę finansową kontroluje Komisja Rewizyjna.

§6

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna.

3) Rada oddziałowa

Postanowienia Końcowe

&7


1.Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

Rada Rodziców

przy Przedszkolu Miejskim nr 3im. Doroty Gellner

w Lipnie

2.W skład Rady Rodziców mogą wchodzić osoby będące w radzie w roku poprzednim,

3.Przewodniczący rady przekazuje przewodniczącemu nowej rady wszystkie sprawy związane z działalnością Rady rodziców,

4. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki,

6. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie,

7. Protokół ze spotkania Rady Rodziców pisany może być komputerowo,

8. Dokumentacja i pieczątka przechowywana jest w przedszkolu,

9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu dyrektora przedszkola jako głos doradczy i  ewentualnie innych rodziców każdej grupy,

10. Uchwały Rady Rodziców zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy głosujących,

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców niezgodnej z obowiązującym Statutem Przedszkola,

12. Ustępująca rada działa od chwili wyboru nowej rady, co powinno nastąpić do dwóch tygodni  od rozpoczęcia roku szkolnego,

13. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Radę Rodziców,

14. Przewodniczący ma prawo do ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu,

15. Regulamin obowiązuje Radę Rodziców.Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 1/2018/19 z dnia 24. 09.2018r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców