Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3, im. Doroty Gellner, ul. Włocławska 18, 87- 600 Lipno, tel. 54 287- 24 – 43.

2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

...............................................................................................................................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przedszkole Miejskie Nr 3, im. Doroty Gellner, ul. Włocławska 18, 87- 600 Lipno, tel. 54 287- 24 – 43.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

.....................................................................................................................................................Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Szwed


e-mail : inspektor@cbi24.pl

tel. 730 567 007..........................................................................................................................................................................................................

Załącznik do Zarządzenia

Nr 10/2018

z dnia 19.10.2018 r.

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner

                                 § 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner oraz terenu wokół Przedszkola (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, stołówek.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Przedszkola.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner.

                                             § 2

Celem instalacji monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola,
 2. ochrona mienia Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner
 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner na szkodę.

                                             § 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator). Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner
 2. Obsługę informatyczną systemu sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora, który, na podstawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner ma dostęp do:
 1. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
 2. urządzenia rejestrującego;
 3. zapisów z kamer.

4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner upoważnieni są:

 1. Dyrektor Przedszkola,
 2. inne osoby i podmioty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

                                                             

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, przedszkole lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Dyrektora Przedszkola, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

 

                                  

                                                § 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Przedszkola. 2, Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia: " Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner prowadzi monitoring wizyjny budynku Przedszkola oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Przedszkola, ochrony mienia Przedszkola i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

3. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner lub w przypadku jego nieobecności przez osobę upoważnioną przez Administratora.

5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

8. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

                         

                              § 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3
w Lipnie im. Doroty Gellner oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie im. Doroty Gellner

 

                                             Dyrektor

                                             Krystyna Smolińska