Dla Rodziców

Szanowni Rodzice


Uprzejmie prosimy, by dokonując opłat za przedszkole, przestrzegać następujących zasad:

1. Dokonując opłaty za przedszkole, na rachunek bankowy placówki wpłacamy dokładnie taką kwotę, jaką mamy podaną.

2. W tytule wpłaty
obowiązkowo wpisujemy imię i nazwisko dziecka oraz grupę do jakiej uczęszcza, np.:


wpłacający: Aleksandra Kowalska
tytuł wpłaty: Zuzanna Kowalska z grupy Gryzmoły

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje.


Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30Gmina Miasta Lipna zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

W czasie przekraczającym pięć godzin dziennie (tzw. podstawa programowa) ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Ponadto:

  • zwalnia się z opłat 1 zł. rodziców dzieci 6-letnich objętych rocznym obowiązkiem wychowania przedszkolnego,

  • przedszkole dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł.

Opłatę za przedszkole rodzice wnoszą do 15 dnia miesiąca na rachunek bankowy:

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksanrowie Kujawskim

Filia w Lipnie,

nr konta : 59 9537 0000 2004 0042 2192 0002


Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty.